RODO

Koleżanki i Koledzy, 

W związku ze zbliżającymi się zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), KOŁO ŁOWIECKIE BÓR W KOŚMIDRACH (NIP: 5751142016, REGON: 150194829) (dalej „Administrator” lub „Koło”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kole możliwy jest pod adres e-mail: zarzad@borkosmidry.com.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Lubliniecka 2, 46-375 Pludry Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Koła, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

7) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

8) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

   – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

   – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

   – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

   – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

   – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

   – wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych   

     Osobowych).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

   – kontakt e-mailowy pod adresem:  zarzad@borkosmidry.com.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

przesyłamy informację od Zarządu Głównego PZŁ w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO):

 

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, poinformujemy, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je w celu realizacji celów statusowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Przygotowaliśmy zestaw informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Przeczytaj >>

https://pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1541&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=-297588743